Algemeen voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Puur-Phine en een cliënt waarop Puur-Phine deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wie een afspraak maakt, gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Puur-Phine.

Inspanningen

Puur-Phine zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Puur-Phine zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak aan Puur-Phine melden op het gekende telefoonnummer of per mail. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Puur-Phine het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt aanrekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt, mag Puur-Phine de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium aanrekenen. 
Puur-Phine moet verhindering voor een afspraak zo spoedig doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak, aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 Kort gezegd: Afspraken die niet 48 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Betaling

Puur-Phine vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, via payconiq of per bank-app te voldoen.
 Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekening BE02 7370 4946 9740 ten name van Puur-Phine te Oedelem onder vermelding van het volledige factuurnummer. Indien de factuur niet betaald wordt, zullen er extra kosten gefactureerd worden voor de herinneringsbrieven en ingebrekestelling conform 7 euro per brief, ingebrekestelling forfaitair bedragen incassobureau of deurwaarder.

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Puur-Phine bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Puur-Phine aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Puur-Phine neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Puur-Phine behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Puur-Phine zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

Puur-Phine is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechterlijke uitspraak. Puur-Phine verplicht zich er dan toe de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Puur-Phine is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Puur-Phine is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Puur-Phine is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging en Diefstal

Puur-Phine heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Puur-Phine meldt diefstal altijd bij de politie.

klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Puur-Phine.
Puur-Phine moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Puur-Phine de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. 

De garantie vervalt indien:
    •    De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Puur-Phine is geadviseerd.
    •    De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
    •    De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet heeft opgevolgd.
    •    De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


 Garantie gellak nagels:
 Er is een garantie van 24 uur.

De garantie vervalt indien u:
    •    Het advies niet navolgt voor het onderhouden van de gellak nagels.
    •    Medicatie neemt.
    •    Zwanger bent.
    •    Huidproblemen heeft.
    •    Een nagelverlenging van meer dan 50% heeft.
    •    Een nagelbijter bent.
    •    Zelf de gelnagel(s) van uw natuurlijke nagel(s) hebt verwijderd.
    •    Een actieve sport beoefent, denkende aan balsporten.
    •    Gellak nagels blootstelt aan agressief of bijtende producten.
    •    Schildklier problemen.
 
Door het gebruik van medicatie of door een zwangerschap kan het zijn dat uw hormoonhuishouding veranderd is. Dit heeft zijn uitwerking op uw nagels. Hierdoor kan het gebeuren dat de gelnagels liften (het loslaten van het gel product) of zelfs breken waardoor uw eigen nagels kunnen beschadigd worden.

Garantie nagelbeugel(s):
Er is een garantie van 24 uur.

De garantie vervalt indien u:
    •    Het advies niet navolgt voor het onderhouden.
    •    Medicatie neemt.
    •    Zwanger bent.
    •    Huidproblemen heeft.
    •    Zelf de beugel(s) van uw natuurlijke nagel(s) hebt verwijderd.
    •    Een actieve sport beoefent, denkende aan balsporten enzo…
    •    Beugelnagels blootstelt aan agressief of bijten producten.
    •    Schildklier problemen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Puur-Phine en de cliënt is Belgische recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Belgische tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die geldt ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.
 
Het is verboden te eten, drinken of roken tijdens de behandeling.

De cliënt behoort zich te gedragen in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen en verplichtingen van de Belgische Koninklijke besluiten. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Puur-Phine het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.